گردهمایی مسئولین و رابطین ورزش دانشگاه علوم پزشکی بیرجندو واحدهای تابعه سطح استان  با هدف بررسی راهکارهای ارتقاء نشاط دانشگاهی در بعد ورزشی و تدوین برنامه عملکردی سال ۱۴۰۲ برگزار گردید.

 مهندس شریف زاده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این نشست گفت: ورزش عنصری سازنده و اثرگذار در جهت رشد فردی و اجتماعی افراد، توسعه سازمانی و پیشرفت جامعه است.

رئیس کمیته ورزش دانشگاه با قدردانی از زحمات دست اندرکاران ورزش دانشگاه بر حمایت از اجرای برنامه های ورزشی در دانشگاه با رویکرد افزایش شور، نشاط در بین جامعه دانشگاهی تاکید کرد

در ادامه ارائه گزارش عملکرد و برنامه های پشنهادی مسئولین ورزش واحدها، روسای انجمن های ورزشی، نمایندگان اعضای هیات علمی و همکاران اداره تربیت بدنی معاونت دانشجویی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد که انجمن های ورزشی، برنامه های عملیاتی خود را با برآورد هزینه به دبیر کمیته ورزش تحویل داده تا کمیته پس از بررسی و جمع بندی نسبت به تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشگاه اقدام نماید.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور