🔹آیا ناصری تنهاست ؟!آیا بقیه مسئولین واربابان قدرت علی الخصوص مدیران استانی با اوهمراه خواهند شد؟!

🔹اوسالهاست در این شهر زندگی می
کند واثر این مزایده ها را برافزایش قیمت در بیرجند می بیند

🔹مردم با فرماندار شهر هم نظرن