این روزها در خراسان جنوبی می توان دید که برخی مدیران در رانت و لابی موجود در سیستم اداری تحت مدیریت خود هضم شده اند و عملا شمه ای از مدیریت خلاق و پویا در این سیستم ها دیده نمی شود و این موضوع در ادارات استان بیشتر مدیرانی را تحت تاثیر قرار می دهد که از خارج از چارت اداری ادارات مدیریت را بدست گرفته اند البته که این وادادگی در مدیریت در برابر اصحاب قدرت و شبکه های تعریف شده غیر رسمی در استان شامل حال عده ای کثیری از مدیران معزز می شود و این گونه است که خلاقیت ، جسارت و نوآورری از مدیران گرفته شده است ، این دست مدیران عملا به محاوره و روتین اداری می پردازند و هیچ گونه کار خاص و شاخصی در استان صورت نمی گیرد در حوزه کاریشان . جا دارد استاندار نیم نگاهی به این مدیران داشته باشد شاید در امر خدمت رسانی و خروچ از بن بست روتین کاری کشنده اتفاقات قابل قبولی رخ دهداین روزها در خراسان جنوبی می توان دید که برخی مدیران در رانت و لابی موجود در سیستم اداری تحت مدیریت خود هضم شده اند و عملا شمه ای از مدیریت خلاق و پویا در این سیستم ها دیده نمی شود و این موضوع در ادارات استان بیشتر مدیرانی را تحت تاثیر قرار می دهد که از خارج از چارت اداری ادارات مدیریت را بدست گرفته اند البته که این وادادگی در مدیریت در برابر اصحاب قدرت و شبکه های تعریف شده غیر رسمی در استان شامل حال عده ای کثیری از مدیران معزز می شود و این گونه است که خلاقیت ، جسارت و نوآورری از مدیران گرفته شده است ، این دست مدیران عملا به محاوره و روتین اداری می پردازند و هیچ گونه کار خاص و شاخصی در استان صورت نمی گیرد در حوزه کاریشان . جا دارد استاندار نیم نگاهی به این مدیران داشته باشد شاید در امر خدمت رسانی و خروچ از بن بست روتین کاری کشنده اتفاقات قابل قبولی رخ دهد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور