مسوول حوزه پژوهش اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان‌ جنوبی گفت: هفت پرونده ثبت آثار معنوی و ناملموس استان در میراث ملی کشور آماده شده است.

 سید احمد برآبادی افزود: این آثار شامل پنج پرونده در حوزه دانش‌های بومی و مهارت‌ها و ۲ پرونده در حوزه‌ غذاها و شیرینی‌های سنتی است.

وی اظهار داشت: خراسان جنوبی واجد ارزش‌های فرهنگی و تاریخی زیادی است که اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شناسایی و ثبت آثار معنوی و میراث ناملموس نسبت به حفظ، احیا و معرفی آنها اقدام می‌کند.

مسوول حوزه پژوهش اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان‌ جنوبی گفت: تاکنون ۸۱ اثر خراسان جنوبی در میراث معنوی کشور ثبت شده است.

بیش از هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی در خراسان جنوبی شناسایی شده و تاکنون ۹۴۸ اثر از این استان در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است که قدمت آثار تاریخی از ۲۵ هزار سال پیش و مربوط به غار خونیک قاین تا دوره معاصر را در بر می‌گیرد.