🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: نگاه مدیران برای جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در خراسان جنوبی ، باید از جنس توسعه ای باشد.
جواد اشرفی در اولین جلسه هئیت اندیشه ورز اقتصادی خراسان جنوبی گفت: هر چند تاکنون اقداماتی برای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی انجام شده، اما به دلیل اینکه انسجامی در این کارها نبوده، خروجی خوبی شاید نداشته باشیم.
🔹وی با اشاره به اینکه سرمایه گذارانی آماده سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان هستند ، افزود: با بهره گیری از آورده بخش خصوصی و تسهیلاتی که در این زمینه پرداخت می شود، زمینه اجرای ایده های خوب در استان فراهم خواهد شد.
🔹به گفته وی؛ با تسهیل گری بخش دولتی، بخش خصوصی می تواند در خصوص اولویت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی سرمایه گذاری کند و خروجی این هیئت هم می تواند مبنایی برای تصمیم گیری در شوراهای تصمیم گیرنده استان باشد.
🔹شایان ذکر است؛ در ادامه این جلسه هر یک از افراد شرکت کننده به مواردی چون شناسایی سرمایه گذاران بومی استان، استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان برای سرمایه گذاری، مشخص شدن اولویت های سرمایه گذاری استان، استفاده از ظرفیت های فناورانه و فکری خراسان جنوبی، بهره گیری از طرفیت بیرجندی های مقیم تهران، ضرورت تغییر نگاه بخشی به نگاه توسعه ای و ایجاد شرکت های تخصصی بازرگانی در استان اشاره کردند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور