#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نمایشگاه ایده ،خانه،فن بازار فرصتی خوب در بیرجند برای آشنایی با محصولات صنایع دستی و ارگانیک کل استان و خریدی هدفمند ، به صرفه