در جدیدترین رنگ بندی نقشه کرونایی، شهرستان بشرویه به نارنجی تغییر رنگ داد.

بر اساس این نقشه بشرویه با تغییر رنگ از آبی به نارنجی، تنها شهرستان نارنجی رنگ استان است.

۴ شهرستان زیرکوه ،سربیشه، نهبندان و فردوس زرد و ۶ شهرستان خوسف، طبس، قاینات، بیرجند، سرایان و درمیان آبی هستند.

بدین ترتیب وضعیت رنگ بندی استان از نظر بروز کرونا نسبت به هفته قبل اندکی نیازمند بررسی بیشتر ارزیابی می شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور