🖊عمادالدین مزاری

♦️ تفنگت را زمین بگذار/ که من بیزارم از دیدار این خونبارِ ناهنجار…
چقدر این تصویر تلخ است؛ کودکی در یمن، کوله بر پشت، رو به سوی مدرسه و کودکی دیگر، تفنگ بر دوش، پیش به سوی جنگ و شاید هم مرگ!
دو راه، دو هدف و دو سرنوشت مغایر.
♦️ نام یمن، سوریه، افغانستان، عراق و… که می آید، بوی باروت به مشام می رسد.
عجبا از این همه خودخواهی و جنگ‌طلبی، شگفتا از انسانی که به فرموده مولا علی “ع” اوله نطفه و آخره جیفه (آغازش نطفه و فرجامش لاشه) است!
نفرین به جنگ و جنگ افروزان؛ لعنت بر گلوله…
#روز_دانش_آموز