?معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: نظام مسائل زنجیره های ارزش راهبردی خراسان جنوبی با هدف توسعه استان باید تدوین شود تا اجرای این زنجیره ها منجر به اشتغالزایی شود.
جواد اشرفی در جلسه برنامه ریزی آغاز فرایند اجرایی زنجیره های ارزش راهبردی استان گفت: اواخر سال گذشته وزارت کشور طرح زنجیره ارزش راهبردی را براساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مردم پایه و اجتماع محور در دستور کار قرار داد.
?وی با اشاره به اینکه زنجیره های ارزش راهبردی استان باید بعد از تصویب در شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی تا دو ماه آینده برای شورای ملی اجرای این طرح ارسال کنیم، گفت: باید تا پایان سال جاری ۵۰ درصد زنجیره های ارزش راهبردی استان اجرایی شود.
?معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اداره کل جهاد سازندگی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان پیشران های اقتصاد خراسان جنوبی، دستگاه های اصلی در زمینه اجرای این طرح هستند، گفت: باید مشخص شود که برای اجرای هر یک از زنجیره های ارزش راهبردی در هر مرحله چه اقداماتی باید انجام شود.
?اشرفی خاطر نشان کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد زنجیره زرشک در استان وجود دارد اما منسجم نیست و حدود ۴۰ تا ۵۰هزار بهره بردار خراسان جنوبی در این حوزه فعالیت می کنند.
?وی با یاد آوری این نکته که وزارت کشور در اجرای این طرح وظیفه هماهنگی بین دستگاه ها را بر عهده دارد، اظهار کرد: بزرگترین معضل ما در زمینه تولید در استان این است که با وجود ورودی های مناسب، خروجی مناسبی نداریم.
?معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: نظام مسائل زنجیره های ارزش راهبردی خراسان جنوبی با هدف توسعه استان باید تدوین شود تا اجرای این زنجیره ها منجر به اشتغالزایی شود.
?به گفته اشرفی، برای هر یک از زنجیره های مورد نظر باید مدیر اجرایی قوی مشخص شود تا امور مربوط به هر زنجیره را به خوبی پیگیری کند.
?اشرفی از زرشک، سنگ های معدنی و بنتونیت به عنوان سه زنجیره ارزش راهبردی استان نام برد و افزود: سازمان های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی باید نظام مسایل مربوط به هر یک از این زنجیره های ارزش راهبردی استان را تدوین کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور