نظارت ها ی بر باد رفته در خراسان جنوبی درحوزه اصناف و سازمان صمت بیداد می کند . چند وقت چند کیلو شکلات خریدم به ازای هر کیلو ۱۸۰ هزار تومان از هایپر مارکتی بزرگی انتهای مدرس در پرده دوم همان شکلات با همان مارک از سوپر مارکت بزرگی در سجاشهر بیرجند خریدم ۱۵۰ هزار تومان در پرده سوم همان شکلات را با همان مارک خرید م به قیمت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان … قیمت یک محصول در یک شهر با سه نرخ متفاوت … این یعنی نظارت های سازمان صمت و اصناف یا جهاد فقط بر روی کاغذ است و بدرد گزارش دادن به مدیران بالا دستی یا استاندرای یا هر جایی دیگر می خورد و دردی از مردم دوا نمی کند این یعنی سو مدیریت این یعنی با اعتماد مردم بازی کردن این یعنی عدم کارایی این یعنی باید استاندار معاون استاندار یا هر کسی فکری بردارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور