این روزها برخی مدیران داخلی ادارت و مدیران ارشد در پرداخت حقوق مردم و طرف قراردادهای ادارات تعلل و به هر صورت جوری مردم را اذیت می کنند که سابقه ندارند و جالب است همه تقصیرها را بر سر دولت و سازمان برنامه بودجه و عدم تخصیص بودجه می اندازند به روایت این بزرگواران دولت در خراسان جنوبی بی پول است !!! بی پول است !!! آقای استاندار شما به عنوان نماینده دولت و به عنوان کسی که این روزها تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم و استان می کنید جایی باید جلوی این رفتارهای ادارات و سازمان ها را بگیرید . باور کنید این افراد و برخوردهایی که می کنند مردم را از نظام و انقلاب دور می کند و لطمه ای که این افراد می زنند به نظام و سیستم کمتر از منافقین کور دل نیست و حتی به نظر می آید بدتر است .ایشان اعتماد عمومی را اهسته و پیوسته نشانه گرفته اند مگر نه اینکه مردم ولی نعمت این نظام و انقلاب هستند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور