نامه مجمع نمایندگاننامه مجمع نمایندگان خراسان جنوبی به وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص الحاق دانشگاه صنعتی به دانشگاه بیرجند به وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص الحاق دانشگاه صنعتی به دانشگاه بیرجند