نامه سرگشاده جمعی از اعضای شورای شهر،معتمدین،اصناف،اتحادیه ها ،مدیران مسئول نشریات،فعالین عمرانی ،فعالین گردشگری وهنرمندان وخبرنگاران استان در #اعتراض به جابه جایی حاج صادق معتمدیان