موزه تاریخ طبیعی بیرجند ،موزه ای که درب آن همواره به روی گردشگری بسته است! لازم به توضیح است این مسله ریشه دار وقبل از ایام کرونا بوده است