رای شورا شهر بیرجند بر مدار مردم ، مهندس عدل معاون کوشا ، انقلابی ،متخصص و مردمی شهرداری بیرجند با رای منتخبان مردم سرپرست شهرداری شد