با عنایت به گزارشات فرماندهی پلیس راه بشرویه پیرامون نواقص جاده‌ای و بازدید این دادستانی در تایید موضوع ، مهم‌ترین مشکلات مدنظر به اداره راهداری اعلام و با توجه به وظیفه ذاتی آن مجموعه که صیانت از حریم راه‌ها و حفظ و نگهداری آن و ارتقاء سطح ایمنی جاده‌ها می باشد ، مطابق تکلیف حاصله از بند الف ماده ١ و بند ۳ و ۴ ماده ٢ و ماده ۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن ، به آن اداره صرفاً به مدت ۱۵ روز مهلت اعطا گردید تا در جهت رفع نواقص اقدام و نتیجه در پایان زمان مذکور به این دادستانی منعکس گردد ، ضمناً به محض اتمام مهلت دادستانی مجدداً از مسیر های اعلامی بازدید و در صورت عدم رفع نواقص نسبت به تشکیل پرونده قضایی اقدام خواهد نمود و نظر به اهمیت جان و مال مردم به هیچ عنوان طرح موضوع کمبود اعتبارات و یا مسائل حاشیه‌ای دیگر پذیرفته نخواهد شد .