درپی تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که داری مطالبات معوق هستند وبا هدف مساعدت به آندسته از واحدهای تولیدی که نتوانستند درفرصت تعیین شده قبلی تسهیلات خودرا امهال نمایند، امهال این تسهیلات را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰تمدید کرد. علی اکبر اکبری راد مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که داری مطالبات معوق هستند ونتوانستند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهره مند شوند وبا مکاتباتی که نجام گرفت شورای پول و اعتبار مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی راتا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰تمدید کرد.
وی گفت براساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است را به درخواست آنها برای یکبار وحداکثربه مدت ۵سال با اخذ ۷/۵درصدازمیزان بدهی وباتنفس ۶ماهه امهال کنند اکبری راد با اشاره به اینکه این مصوبه مشمول واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت و معدن و تجارت ومعرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خواهد بود گفت مهلت امهال صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص موسسه اعتباری وبرمبنای اعتبار سنجی انجام شده، مطالبات پس از امهال درسررسیدهای مقرر قابل وصول باشد
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد یا مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط یا اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شود
وی از صاحبان صنایع وفعالان اقتصادی وکار آفرینان مشمول این ابلاغیه، خواست در صورت درخواست بهرمندی از این مصوبه تقاضا ی خودرا به جهاد کشاورزی یا صنعت و معدن و تجارت استان یا دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی ارسال نمایند وی گفت ساز و کار این مصوبه در چارچوب روشهای امهال بانک‌ها وموسسات اعتباری هست که در شهریور ماه گذشته ابلاغ گردید ه است