حضور مهدی بذری داور ملی والیبال استان جهت قضاوت در دور رفت مسابقات لیگ دسته دوم والیبال کشور این رقابتهااز تاریخ ۵بهمن ماه در شهرکرد درحال برگزاری است .وتیمهای برتر جواز حضوردر لیگ دسته اول والیبال کشور درسال آینده راکسب خواهند کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور