رسانه های دولتی ،خصوصی ،مورد حمایت جریان های خاص و ارگانی این روزها در کنار فعالان فضای مجازی برای پرشور برگزار کردن انتخابات در بسترهای مختلف مناظراتی برگزار می کنند و این حرکت پسندیده است اما جالب است در اکثر مناظرات از چهار یا پنج کاندیدا خاص دعوت به عمل می اید گویا در حوزه انتخاباتی کاندیدا های دیگری وجود ندارد یا اگر دارند چه به دلایلی سیاسی چه جذب مخاطب و یا پشت پرده های در این میان نقشی ایفا نمی کنند و عجیب و غریب است گویا از بین این چهار نفر یا پنج نفر رسانه ها در حال تمایز و القا انتخاب نماینده هستند .. امید است رسانه های برگزار کننده مناظرات در مرکز استان بخصوص جانب حق را نگه داشته و شرایط برای مناظره دیگر کاندیدا ها را فراهم کنند . اگر چه مدیران رسانه ها در جمع برنده ها برای حفظ منافع رسانه ای خود بازی می کنند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور