مقام معظم رهبری : هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است