#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سرپرست فرمانداری بشرویه در آستانه برگزاری همایش استاد فروزانفر تاکید کرد:

معرفی مفاخر به نسل جوان ، انتقال هویت و فرهنگ  است.

معرفی مفاخر از جمله بدیع الزمان فروزانفر به نسل جوان باعث انتقال هویت و فرهنگ می شود.

سرپرست فرمانداری بشرویه درباره ضرورت و نتایج پرداختن به مفاخر و از جمله برگزاری همایش بزرگداشت بدیع الزمان فروزانفر گفت: او از مفاخری است که بیشتر از آن که در شهرستان یا استان مشهور باشد در کشور و حتی جهان به عنوان مولوی پژوه برتر شناخته شده وبه او استناد می شود. شناساندن این قبیل مفاخر به جامعه در انتقال هویت، فرهنگ و خودباوری به نسل جوان تاثیرگذار است.

« علیزاده» تاکید کرد: انتقال این ارزش ها به نسل جوان باعث می شود کشورهای غربی نتوانند الگو و هویت خود را بر نسل جوان ما غالب کنند. از طرف دیگر برخی کشورهای همسایه در صدد هستند به نوعی مفاخر ما را مصادره کنند چنان چه در معرفی و شناساندن آن ها خوب کار نشود آن ها را از دسترس ما خارج کرده و یا به فرقه هایی وابسته می کنند.

به نظر وی برگزاری این قبیل همایش ها در دستگاه دولتی به نتیجه نمی رسد و اعتقاد به مردمی بودن آن هست با این وجود تاحد ممکن در برگزاری بزرگداشت بدیع الزمان فروزانفر همکاری می شود.

وی در مورد یادبود یا المان و… به نام استاد فروزانفر هم توضیح داد : در بشرویه خیابانی به نام وی وجود دارد مردم در مورد این مفخره شهرستان تعصب دارند و جلسات پژوهشی با محوریت آثار او هر هفته برگزار می شود. برگزاری همایش بین المللی برای سال آینده هم در دست پیگیری است .