مهندس رمضانی مدیرکل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی در سفر بازدید از بافت تاریخی شهر بیرجند گل کاشت

پیرو بازدید محمد اسلامی وزیر راه از بافت تاریخی و قدیمی شهر بیرجند مهندس حسن رمضانی با پیگیری های متعدد و توضیح در روند توسعه ترمیم بافت تاریخی داد و از وزیر برای ادامه کار مرمت و بازسازی  مبلغی را درخواست کرد تا بافت تاریخی به اوج شک.فایی خود برسد