#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

کرونا امد رفت و درحال امدن است در راستای معرفی پتانسیل های گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی هیچ برنامه مدون و قابل اعتنایی صورت نگرفته است در در دروهای قبل و چه دوره جدید گویا در این باب عزم راسخی نیست . تا به امروز هرچه بوده است حرف پشت حرف عملی نیست فقط در دایره بسته خودمان و خودشان گفتند به به و چه چه کردیم به مصادق خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی عمل شده است . مسلما هزینه کرد در باب معرفی کردن پتانسیل های این حوزه به صورت و تخصصی باز نه در گعده های دورهمی که از قبل بوده است می تواند راهگشا باشد . این روزها می شود بخصوص با برنامه ریزی دقیق از بیشمار رسانه های گوناگون بهره برد اما گویا میز و صندلی میراث به مثابه خیلی از ادارات مدیران را خوابزده می کند