این مرد شاخصه های مدیریت،خدمت به مردم، عملگرا بودن در خراسان جنوبی را تغییر داد