#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

“محمدرضا طالبی” به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی منصوب شد.

 بنا به پیشنهاد استاندار خراسان جنوبی سید “محمدرضا طالبی” به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار منصوب شد.

طالبی پیش از این در سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی مسئولیت داشته است.

“ناصر خوش‌خبر” از سال ۱۳۹۸ تاکنون معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی را برعهده داشت.

استاندار خراسان جنوبی پیش از این برای سه معاونت دیگر استانداری، سرپرست تعیین کرد.