اراضی پادگان بیرجند با ورود استاندار خراسان جنوبی به این موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان، تعیین تکلیف و مشکل ۱۷ ساله این اراضی رفع شد.

طبق دستور استاندار و براساس مصوبات کمیته فنی استان و طرح اداره کل راه و شهرسازی، اراضی پادگان تغییر کاربری داده شد.

براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، سهم ارتش، اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند از این اراضی برای تامین سرانه‌ها مشخص و شهرداری مکلف شد طی ۷۲ ساعت، دیوار ادامه خیابان معلم و معابر پادگان قدیم ۰۴ بیرجند را بردارد.

به این ترتیب مشکل چندین ساله اراضی پادگان به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم بیرجند، تعیین تکلیف شد.

بعد از اتخاذ تصمیم انتقال پادگان مرکز آموزشی ۰۴ بیرجند به خارج شهر، از سال ۸۲ – ۸۳ موضوع تعیین تکلیف اراضی این مجموعه مطالبه مردم شد که امروز و در جلسه کمیسیون ماده ۵ به نتیجه رسید.

استاندار خراسان جنوبی بهمن سال گذشته در نشست بررسی اراضی پادگان قدیم ۰۴ بیرجند گفت: تقاضای تغییر کاربری اراضی پادگان قدیم ۰۴ بیرجند با مالکیت ارتش به کمیسیون ماده پنج رفته تا طبق قوانین و مقررات موجود کشور، بررسی و براساس آن عمل شود.

حمید ملانوری فلسفه برگزاری این نشست را حل مشکل چندین ساله عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت قانونی برای حل و فصل مساله زمین‌های پادگان قدیم بیرجند استفاده کرد تا براساس آن تصمیم درست، قاطع و جدی گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: همه ما باید به عنوان مجموعه‌های زیر نظر نظام برای برون رفت از مسایل، تصمیماتی درست و منطقی اتخاذ کنیم تا برای آیندگان به یادگار بماند و از آن تصمیم، به درستی یاد شود.