کوتاه و تاسف بر انگیز از بدو تاسیس خراسان جنوبی هیچی یک از استانداران و مدیران ارشد استان نتوانسته اند مشکل پروازهای استان را حل کنند آقای استاندار این روزها کارهای بزرگی کرده اید در این موضوع ورود پیدا کنید نارضایتی ها بیشمار است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور