#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

دوستان مدعی، مدیران شهری معزز شورای گرامی شهربیرجند مهرشهر با تمام بزرگی و جمعیت خود عملا یک راه ورود و خروج به شهر بیرجند دارد مشکلات عدیده دیگر این فضا بماند برای بعد !!

این روزها باید در کنار مردم بود برای حل مشکلات