#در_خانه_میمانیم
#شکست_کرونا_مردم_همدلی
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#رعایت_بهداشت_فردی

مشاغل کم خطر و پرخطر در طرح فاصله گذاری اجتماعی