امروز همکار خبرنگار ما در مورد مسکن خبرنگاران پرسید و اینکه همان مسکن ملی را هم در خراسان جنوبی برای خبرنگاران بسته اند اگر به اسم خبرنگاری ثبت نام کرده باشید . این نشان می دهد که دستورات و پیگیری در امر مسکن خبرنگاران به هیچ جا نرسیده است و عملا راه و شهرسازی استان خود را درگیر بخش نامه ها و قوانین دارد و مسولان استانی نیز خود را در بند قوانین مطرحه شده راه و شهرسازی . خبرنگاران این سنگربانان بی سنگر و بی مزدو منت فقط گویا برای به و چه چه گفتن دوستان خوب هستند و بس گویا هیچ امیدی به مسکن دار شدن این قشر نیست و هیچ کسی یاری و یاریگر نیستد و این قشر باید بماند و بسازد . باوجود اینکه تمام مسولین و متولیان استان ریز به ریز مشکلات خبرنگاری و خبرنگاران و رسانه ها را می دانند تا به امروز دریغ از حمایت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور