#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

این روزها یکی باید به داد خراسان جنوبی برسد استانی با جمعیت کمتر از هشتصد هزار نفر انهم با پراکنش بسیار بالا به دلیل وسعت استان شانزده نفر فوتی از کرونا به هر تحلیل گری بدهید که بر روی نمودار ببرد ضعف مسولان به راحت ترین شکل هویدا می شود جای خالی نظارت ها هر روز بر دل مردم نجیب استان داغ می گذارد