🔹امروز ۶نفر از دادستان های شهرستان های استان تکریم و معارفه خواهند شد و در شهرستان بشرویه نیز از زحمات حیرانی دادستان سابق شهرستان تجلیل و خسروی به عنوان دادستان جدید بشرویه معرفی شد.