آیا روزی خواهد آمد در استان خراسان جنوبی استانی سرشار از پتانسیل در بخش مختلف انتصاب یک ساله مدیران که بر اساس معیارهای سیاسی ، لابیگری،قومیت و .. غیره است رخت بربندد و جای آن را تخصص و قابلیت های مدیریتی و فردی مدیران بگیرد .. تا کنون در این سالها بعد از تاسیس استان این موضوع آرزو بوده است و بس