#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

بند دره را یکبار گفتیم نمونه بارز شانی خالی کردن از مدیریت است در استان که جلوی دیده گان بیرجندی ها است جالب است تاکید می کنیم دوباره بعد از معتمدیان که نیروهای عمرانی بخصوص شهرداری و راهداری و راه و شهرسازی ورزش و میراث و برق ،گاز و… معاونت عمرانی وقت شهردار را بسیج کرده بود هیچ اتفاق مثبت دیگری در این مجموعه نیفتاده است که قابل ذکر باشد و این نشان می دهد که یا مدیریت کلان به ادامه این کار تمایلی ندارد یا سبک مدیریت و بکارگیری نیروها در خراسان جنوبی فرق می کند این روزها می شود این مجموعه را از هر زمانی دیگر بهتر کرد