فاجعه مدیریتی همین قدر بس برای خراسان جنوبی برخی از مدیرانی که در گیر راه اندازی مجموعه گردشکری بنده دره بیرجند هستند به بهانه در گیر بودن در این مجموعه جواب مردم را در مجموعه های خود سر بالا میدهند آقای مدیری که یک پروژه کوچک مقیاس نسبت به پهناوری استان و مشکلات آن شما را و مجموعه تحت امر را مستاصل کرده است لطفا جای خود را به نیروهای جوانان و یا مدیران جهادی بدهید که توان کار دارند مجموعه عریض و طویلی که زیر بار عملیات عمرانی یک منطقه گردشگری قد خم کند آیا می توان به خراسان جنوبی با این وسعت خدمات ارایه دهد