این روزها باید برای بعضی از مدیران کلاس انتقاد پذیری گذاشت!!!!!! مدیران معزز چه ستادی در استانداری و چه در ادارات کل استان خراسان جنوبی و چه ادارات جز گویا فراموش کرده اند خادم ملت هستند و غرور بیجا و فخر فروشی جز به اسلام و نظام صدمه وارد نمی کند

آقای استاندار قبل از تغییر احتمالی محل خدمت و تا زمانی که در این استان خدمت می کنید این گونه مدیران را رهنمود کنید