🔸دادستان عمومی و انقلاب قاینات با اشاره به فرا رسیدن چهارشنبه آخرسال، گفت: به منظور برخورد با عوامل بر هم زننده نظم و امنیت اجتماعی در چهارشنبه آخر سال شعبه ویژه در دادسرا تشکیل شده و با هرگونه افعال مجرمانه در چهارشنبه آخرسال با جدیت برخورد خواهد کرد.

🔸عبداله زاده عنوان کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات؛ صرف نگهداری و حمل مواد محترقه ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس در پی دارد ضمن آنکه اگر پرتاب مواد محترقه موجب انفجار صوتی، هراس و فوت و مصدومیت شخصی شود پرتاب کننده مواد محترقه طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به قصاص و یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

🔸وی با تاکید بر اینکه اگر پرتاب مواد محترقه موجب آتش‌سوزی شود و یا موجب تخریب اموال مردم شود طبق مواد ۶۷۷- ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد، اظهارداشت: درصورتی که پرتاب مواد محترقه باعث برهم زدن نظم جامعه شود مرتکب طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

🔸دادستان قاینات ادامه داد: اگر شخصی با پرتاب مواد محترقه موجب ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان شود طبق ماده ۶۱۹ مجازات اسلامی به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

🔸عبداله زاده اظهارداشت: درصورتی که مواد محترقه به وسیله خودرو حمل یا از داخل خودرو جهت پرتاب مواد محترقه استفاده شود خودرو طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان اسباب ارتکاب جرم توقیف خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور