ما مــــلت شــــهادتیـــم

◽️بر لوح جان نقش شــهیدان ماندگار است