مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از پیگیری های استان برای مانع زدایی از مسیر معادن در دویست و هشتاد و هفتمین کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خبرداد.

مرتضی ذاکریان با اشاره به اینکه طی هفته جاری دویست و هشتاد و هفتمین جلسه کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: بخش معدن از پیشران‌های اقتصادی خراسان جنوبی است که برای مانع زدایی از مسیر معادن استان در این کمیته پیشنهاداتی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه شد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان یکی از پنج استان معدنی کشور دارای قابلیت‌های معدنی قابل توجهی است، بیان داشت: تنوع مواد معدنی در این استان ۵۷ ماده است.

وی با اشاره ماده ۲۴ قانون معادن اظهار کرد: استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف باید انجام گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: برخی دستگاه‌های صادر کننده مجوز ملاحظاتی دارند که با اولویت‌های امروز استان از لحاظ رشد سرمایه گذاری به منظور افزایش اشتغال و توسعه استان انطباق لازم را ندارد.

ذاکریان اضافه کرد: با استناد به همین ماده قانونی، ۸۳ درصد پهنه‌های معدنی خراسان جنوبی حبس شده است.

وی ادامه داد: برای برخی ماده‌های معدنی که آلایندگی و آسیب زا باشند، و یا برای استخراج و بهره برداری از آنها عرصه منابع طبیعی و محیط زیست مورد تهدید قرار بگیرد پاسخ مورد قبول است اما ممکن است برای ماده معدنی دیگری امکان اکتشاف و بهره برداری در آن محدوده وجود داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط با استناد به این ماده قانونی اذعان دارند که یک بار پاسخ استعلام برای محدوده داده شده و بررسی مجددی انجام نمی‌شود.

ذاکریان عنوان کرد: پیشنهاد شد اگر محدوده‌ای برای اکتشاف ماده معدنی توسط متقاضی درخواست شد و به هر دلیل فرد متقاضی نتوانست نظر دستگاه تخصصی را برای آن ماده معدنی جلب نماید می‌بایست با در نظر گرفتن محدودیت زمانی آن محدوده مجدداً آزاد و در اختیار سایرین قرار گیرد. چرا که ممکن است متقاضی ماده معدنی و در شرایط دیگر موفق به اخذ موافقت آن دستگاه شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در این زمینه مقرر شد نظر دستگاه‌های ذیربط اخذ و برای رفع این مشکل اقدام شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور