اندکی در مورد مالچ پاشی با پیگیری خبر و هنر از منابع طبیعی استان گویا مالچ پاشی در طبس در محور راه آهن و جاده بوده است و نکته دیگری که اعلام کردند تصاویر پخش شده در فضای مجازی گویا در استانهای دیگر بخصوص خوزستان می باشد و نکته بعدی که بیان شد گویا از نظر زیست محیطی نوع مالچ استفادشده در استان متفاوت با جاهای دیگر است

مالچ پاشی و نگرانی که در فضای رسانه ای و مجازی بوجود آورده و خلاصه پاسخ های منابع طبیعی خراسان جنوبی