محدودیت گاز برای صنایع خراسان جنوبی، لغو شد.

سخنگوی ستاد مدیریت مصرف انرژی استان گفت: در دو تا سه هفته اخیر بهلغو محدودیت گاز در خراسان جنوبی دلیل سرمای شدید هوا و جلوگیری از قطع گاز خانگی، محدودیت مصرف گاز برای صنایع و ادارات استان اعمال شده بود که این محدودیت از دیروز برای صنایع برداشته شد و اکنون صنایع می‌توانند از ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در استفاده از گاز برای تولید، بهره ببرند.

عباس زاده افزود: اکنون محدودیت مصرف گاز تنها برای ۴ صنعت فولاد قائنات، دو کارخانه سیمان و نیروگاه برق استان برقرار است که اتصال گاز این صنایع با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران انجام می‌شود.

 

  • وی گفت: محدودیت گاز ادارات استان نیز از فردا لغو می‌شود، اما همچنان بر صرفه جویی در مصرف گاز برای اختصاص سهم بیشتری از این انرژی برای بخش تولید، تأکید داریم.
  • نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور