لطفا نظرات خود را در مورد شهردار بیست و هفتم بیرجند بیان کنید