این روزها با شروع شدن نهضت ملی مسکن در کشور به دلیل اینکه تعاونی های مسکن در استان جزیی از زنجیره تولید مسکن خواهند بود ، جا دارد دستگاه های نظارتی استان در همه سطوح به مشکلات مردم در این تعاونی ها ورود پیدا کرده و از متولیان امر تعاونی ها مسکن در استان پاسخگویی بخواهند . مردم در برخی از تعاونی های استان در حال اذیت شدن هستند و این یعنی نارضایتی اجتماعی

مردم در برخی از تعاونی های مسکن خراسان جنوبی دچار مشکلات عدیده و اساسی در نبود نظارت و پاسخ گویی شفاف هستند