#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

آقای استاندار شما و معاونین شما و برخی از مدیران قانون را تاجایی که خدشه بر آن وارد نشودبه نفع مردم تفسیر می کنید بدون ترس از دست دادن میز کار می کنید . اما مدیرانی هستند که برای میز آمده اند و از ترس دستگاه های نظارتی و امنیتی در استان دست به ریسک در راه منافع مردم نمی زنند جالب آنجا که این مدیران از وظایف به ظاهر ذاتی خود از این ترس دستگاه های نظارتی کار نمی کنند گویا این مدیران برای اندکی حقوق بیشتر و دسپلین مدیریت آمده اند باور کنید این مدیران در دولت انقلابی و نظام مقدس جمهوری اسلامی اشتباهی هستند

برخی مدیران خراسان جنوبی از دستگاه های نظارتی و امنیتی برای خود دیو دوسر ساخته و کاری انجام نمی دهند