مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: قیمت انواع نان یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای در این استان با هدف همسان سازی قیمت نان با استان‌های همجوار افزایش یافته است.

علی صادقی  افزود: قیمت جدید نان از اول مرداد به نانوایی‌ها ابلاغ شده اما به دلیل به‌روز نبودن کارتخوان‌ها از دوم مرداد در خراسان جنوبی اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: در راستای همسان‌سازی قیمت نان با استان‌های همجوار موضوع قیمت جدید نان در جلسات و کمیته‌های تخصصی در استان مورد بررسی قرار گرفت و به وزارت کشور ارسال شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: هدف از همسان سازی قیمت نان در استان حمایت از نان سنتی و یارانه‌ای به ویژه سنگک و لواش سنتی همچنین حمایت از نان‌های یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای بوده است.

وی ادامه داد: قیمت نان از سال ۱۳۹۹ تاکنون در استان خراسان جنوبی افزایش نداشته در حالی که هزینه‌های نانوایی از جمله اجاره‌بها، خمیرمایه، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های جاری آب، برق و گاز افزایش چشمگیری داشته است.

صادقی گفت: قیمت نان (با آرد یارانه‌ای نوع یک) لواش سنتی و تفتان ۳۳ درصد، تفتان و بربری سنتی ۴۰ درصد، سنگک ماشینی ۲۳ درصد و سنگک سنتی ۴۲ درصد افزایش یافته و در مجموع قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع یک در استان به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

وی بیان کرد: قیمت نان (با آرد یارانه‌ای نوع ۲) شامل لواش سنتی و ماشینی ۱۱ درصد، تافتون و بربری ماشینی و سنتی ۱۷ درصد، سنگک ماشینی ۱۱ درصد و سنگک سنتی ۳۳ درصد افزایش داشته و در مجموع قیمت انواع نان نیمه یارانه‌ای ۲۰ درصد افزایش یافته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور