نوشته: سر دبیر

مطالبه گری ها در مورد الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به وضوح این نکته را روشن کرد مسولان ،متنفذین و مطالبه گران خراسان جنوبی در سطح ملی دارای هیچ گونه قدرت چانه زنی و پیگیری امور نیستند اگر کاری انجام می شود در استان به روال روتین کشوری است که در دولت ها مختلف انجام می پذیرد . این مهم که مسولان خراسان جنوبی از هر طیف و جناحی نمی تواند دیالوگ مثبت با پایتحت نشینان و تصمیم گیران کشور برقرار کنند استان را همیشه در مظلومیت قرار داده است و مطالبات بحق مردم استان را تحت شعاع قرار داده است به گونه ای که در بررسی ادواری دوره های مختلف می توان به این مهم رسید . حتی می توان به این نتیجه رسید قدرت گروه های سیاسی و مسولان صرفا در دایره بسته استانی است و بس . که اگر کاری انجام می پذیرد بر حسب قوانین جاریه در کشور است نه پیگیری مسولان در استان .