این روزها مردم بیرجند زیبا دچار سردگمی هستند مابین بگو و مگوهای شهرداری و شورای شهر که منتخبان مردم هستند .. گویا قصه پر غصه ی عدم تفاهم این دو مجموعه همچنان دارد به ضرر مردم تمام می شود این روزها جای عمل به قانون در پارلمان شهری و شهرداری خالی است و هر کس از طرفین در پی اختلاف قانون را تفسیری برای خود می کند . خدمت به مردم حلقه مفقوده است و یاری کشی های سیاسی ،گروهی ، رسمی و مرید و مرادی و منفعتی دارد در بین این اختلاف ها صورت می گیرد اختلافاتی که می شود با عمل به قانون حل و فصل شود و برای مردم این شهر گشایش ایجاد نماید . اگر طرفین با کمی دقت در فضای مجازی رسانه های و یاران موافق و مخالف خود اندیشه کنند می توان بفهمند که در چه بازی قرار دارند بازی که مردم در حال ضرر کردن هستند و فقط قانون می تواند به تمام موضاعات پاسخ دهد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور