🔹غلامرضا اشرفی. مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی. گفت فردا آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت وام یک میلیون تومانی است و متقاضیان (خانوارهای فاقد درآمد ثابت) فقط تا پایان روز سه شنبه ۱۱ آذرماه مهلت ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹ را دارند.