از خبر عزل شهردار که در جلسه رسمی شورا مطرح شد متاسفانه عده ای از مدیران ستادی ،مدیران شهرداری،اعضای شورا دارند با فرار رو به جلو می گویند در انتشار خبر رسانه ها مقصر است. این بزرگواران در این مدت یا زبان تهدید را برگزیده اند یا فرافکنی . مگر رییس شورا مرجع حقوقی نیست و یا شورا که رسانه ها درآن حضور داشته اند چرا پس این بازی عجیب را شروع کرده اند . آیا باید جوابگو جنگ شورا با هم و با نهادها ناظر نمایندگان صدیق مردم باشند که مورد بی مهری قرار گرفته اند چرا یک بار برای هیمشه این نابسامانی تمام نمی شود تا مردم فدای بازی های سیاسی گروهای خاص نشوند یک بار دستگاه ها نظارتی در همه ابعاد این ماجرا ورود پیدا کنند تا حق مردم ضایع نگردد، تا بی اعتمادی به نظام به وجود نیاید، این رفتارها حق مردم و رسانه های انقلابی خراسان جنوبی نیست

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور