بحث داغ استاندار و اندکی تحلیل استاندار بعدی خراسان جنوبی باید سرباز مردم درسایه ولایت باشد ،سربازی که با هر پیشنهادی ترک خدمت برای ترقی نکند و ترقی خود را در خدمت به مردم خراسان جنوبی ببیند و نه این اینکه مردم و این استان را سکوی پرتابی در نظر بگیرید برای ترقی خود . اگر ترقی می خواهد باشد بعد از پایان دوره خدمت به مردم شریف خراسان جنوبی باشد و بس

خراسان جنوبی دراین سالها بیشترین ضربه را از عدم ماندگاری استانداران خود خورده است و این موضوع جعبه سیاه خدمت در استان است